Statut

UCHWAŁA NR XXII/137/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 oraz poz. 1579), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195  poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 4 ust. 1 pkt l  ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573, z 2016 r. poz. 960) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2017 r. jednostkę budżetową o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu” zwaną w dalszej części „Zakładem”, którego przedmiotem statutowej działalności będzie realizowanie zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także świadczenie innych usług komunalnych.

§ 2. Zakładowi nadaje się Statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zakład otrzymuje wydzieloną część mienia komunalnego – ruchomego i nieruchomego oraz należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu”, według stanu z inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2016 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załącznik
do uchwały nr XXII/137/16
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 27 października 2016r.

Statut
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zakład jest gminną jednostką budżetową Gminy Bukowiec działającą na podstawie planu dochodów i wydatków zwanych dalej „planem finansowym” zatwierdzonym przez Radę Gminy.
2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Bukowiec, ul. Dr Floriana Ceynowy 14.
3. Zakład obejmuje swoją działalnością teren Gminy Bukowiec.
4. Zakład może świadczyć usługi użyteczności publicznej poza terenem Gminy.
5. Zakład działa w szczególności na podstawie następujących przepisów:
1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
2)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
3)    ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.);
4)    ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.);
5)    niniejszego statutu.
6. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1)    Gminie – rozumie się przez to Gminę Bukowiec;
2)    Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Bukowiec;
3)    ZGK; Zakład – rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu;
4)    Kierowniku – rozumie się przez to kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot i zakres działalności ZGK

§ 2. 1. Podstawowym zadaniem ZGK jest zapewnienie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2. W ramach podstawowych zadań ZGK prowadzi działalność w zakresie:
1)    zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, eksploatacji urządzeń i budowy, remontu, modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnych;
2)    utrzymanie w stałej sprawności i należytym stanie technicznym sieci wodociągowej oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
3)    prowadzenie niezbędnej dokumentacji i rozliczania odbiorców zużytej wody i ścieków;
4)    wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy;
5)    wywozu odpadów stałych i płynnych;
6)    usług transportowych;
7)    wykonywanie prac budowlano-remontowych na terenie gminy;
8)    wykonywania bieżących napraw i remontów obiektów komunalnych;
9)    bieżącego utrzymania i remontów dróg i chodników;
10)    utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11)    organizacji i nadzoru prac wykonywanych przez pracowników robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie-użytecznych – w przypadku zawarcia stosownych porozumień;
12)    wykonywania zadań powierzonych w zakresie: utrzymania porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni i zadrzewień, odśnieżania ulic i dróg;
13)    eksploatacja, zarządzanie kotłowniami oraz dostarczanie energii cieplnej w uzgodnieniu z urzędem gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy;
14)    prowadzenie bazy i warsztatu remontowego dla sprzętu i pojazdów własnych oraz wykorzystywanych do wykonywania zadań gminnych.
3. Zakład gospodaruje wydzielonym mieniem komunalnym Gminy.
4. Wójt może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji innych zadań.

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja ZGK

§ 3. 1. ZGK stanowi wydzieloną organizacyjnie jednostkę samorządową Gminy.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną i podział na poszczególne etaty zatwierdza Wójt.
3. Zakładem zarządza i kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt.
4. Kierownik uprawniony jest do jednoosobowego składania oświadczeń woli, wykonywania czynności prawnych, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych ZGK oraz do zaciągania zobowiązań wyłącznie w zakresie udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.
5. Kierownik Zakładu, działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta, zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz, działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
6. Do obowiązków Kierownika Zakładu należy w szczególności:
1)    organizowanie w ramach planu i budżetu działań i prac umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Zakładu;
2)    ustalenie oraz koordynacja zadań pomiędzy pracownikami Zakładu;
3)    ustalenie instrukcji obiegu oraz zapewnienie sprawnego ich obiegu;
4)    odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki;
5)    nadzór nad powierzonym mieniem;
6)    gospodarowanie środkami socjalnymi Zakładu.
7. Kierownik Zakładu opracowuje Regulamin organizacyjny Zakładu, określający w szczególności zasady organizacji wewnętrznej, podział czynności oraz odpowiedzialność pracowników Zakładu; Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
8. W zakresie bieżącej działalności Zakładu jej Kierownik podlega Wójtowi, pełniącemu funkcję zwierzchnika służbowego.
9. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników ZGK.
10. Kierownik bierze udział w posiedzeniach Rady Gminy, a w szczególności tych, których przedmiotem obrad jest działalność Zakładu.
11. Zmiana statutu wymaga stosownej uchwały Rady Gminy Bukowiec.
12. Zakład używa pieczęci podłużnej z napisem: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu” oraz danymi teleadresowymi.

ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa Zakładu

§ 4. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących jednostek budżetowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Główny księgowy Zakładu ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki na rok budżetowy.
4. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Zakład jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
1)    działalności finansowej;
2)    spraw pracowniczych;
3)    działalności administracyjnej;
4)    innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.
6. Zakład prowadzi obsługę finansowo-księgową oraz posiada odrębny rachunek bankowy.
7. Otrzymane dochody z tytułu prowadzonych zadań odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy.
8. ZGK prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie bilans i sprawozdania okresowe.
9. Zakład sporządza samodzielnie roczny plan działalności gospodarczej na podstawie otrzymanych lub przewidzianych zleceń uwzględniając:
1)    wielkość środków przeznaczonych przez Radę Gminy Bukowiec;
2)    informacje wynikające z rachunku ekonomicznego;
3)    własne badania uwzględniając zapotrzebowania i obsługę powierzonego mienia komunalnego.
10. Plan podlega realizacji po zatwierdzeniu przez Wójta.
11. Nadzór nad działalnością merytoryczną i finansową Zakładu sprawuje Wójt.
12. ZGK prowadzi rachunkowość w sposób określony ustawą o rachunkowości, samodzielnie dokonuje rozliczeń podatkowych i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń zatrudnionych pracowników.

ROZDZIAŁ V
Majątek ZGK

§ 5. 1. Mienie ZGK jest mieniem komunalnym Gminy.
2. ZGK zarządza, administruje i korzysta z majątku przekazanego przez Gminę.
3. Obowiązkiem ZGK jest prawidłowe gospodarowanie mieniem będącym w jego dyspozycji oraz ochrona tego mienia.

ROZDZIAŁ VI
Nadzór

§ 6. 1. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Zakładu jest Wójt.
2. Wójt Gminy dokonuje okresowej oceny pracy Kierownika Zakładu.
3. W ramach sprawowanego nadzoru Wójt jest uprawniony do wstrzymania wykonania decyzji Kierownika oraz zobowiązania Kierownika do jej zmiany lub uchylenia w szczególności z następujących przyczyn:
1)    naruszenia przepisów prawa;
2)    gdy swoją działalnością Kierownik powoduje, że Zakład nie realizuje, bądź realizuje nieprawidłowo swoje zadania i nie osiąga zadawalających wyników ekonomicznych.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Zmian w statucie dokonuje się w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Zakładu przedstawia Wójtowi propozycje zmian w statucie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>