Regulamin organizacyjny, struktura

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BUKOWCU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną, podział zadań i kompetencji oraz tryb pracy jednostki budżetowej – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu, zwanego dalej „Zakładem”.

§ 2. Siedziba Zakładu znajduje się w miejscowości Bukowiec.

§ 3. 1. Pracownicy Zakładu w wykonywaniu swoich obowiązków (zadań Zakładu) działają na podstawie i w granicach prawa.
2. Pracownicy Zakładu są zobowiązani do zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

§ 4. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz mieniem Zakładu odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny.
2. Zakupy i inwestycje realizowane ze środków publicznych dokonywane są z zachowaniem obowiązujących przepisami prawa procedur i po wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 5. W Zakładzie działa kontrola zarządcza obejmująca ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Zakładu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Zakładu

§ 6. 1.W skład Zakładu wchodzą:
1)    Kierownictwo Zakładu:
a)    Kierownik,
b)    Zastępca kierownika,
c)    Główny księgowy;
3)    Stanowiska pomocnicze i obsługi:
a)    rzemieślnik/dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
b)    kierowca – operator maszyn specjalnych/dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego,
c)    rzemieślnik specjalista/kierowca ciągnika,
d)    odczytywacz wodomierzy – inkasent.

§ 7. Strukturę organizacyjną Zakładu przedstawia schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 8. W uzasadnionych przypadkach dla zapewnienia sprawnego działania Zakładu mogą być tworzone inne stanowiska pracy.

Rozdział III
Zadania i kompetencje stanowisk w Zakładzie

§ 9. 1. Pracą Zakładu kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy Głównego księgowego.
2. Kierownik Zakładu jest odpowiedzialny służbowo za pracę na powierzonym stanowisku wobec Wójta Gminy.
3. W razie nieobecności Kierownika lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków funkcję Kierownika sprawuje Główny księgowy w zakresie udzielonego upoważnienia.
4. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziale czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie nieobecności, Kierownik może czasowo powierzyć pełnienie określonych i dopuszczonych powszechnie obowiązującymi przepisami obowiązków pracownikowi zatrudnionemu na urzędniczym stanowisku ds. gospodarki komunalnej.

§ 10. Do kompetencji Kierownika należy w szczególności:
1)    nadzór nad przestrzeganiem postanowień statutu, regulaminu organizacyjnego oraz pozostałych uregulowań wewnętrznych funkcjonujących w Zakładzie na podstawie odrębnych przepisów;
2)    nadzór nad sumiennym i starannym wykonywaniem pracy przez pracowników zatrudnionych w Zakładzie;
3)    kontrola  przestrzegania obowiązującego czasu pracy i efektywnego jego wykorzystania;
4)    nadzór i współpraca z Urzędem Gminy przy realizacji ustawy o gospodarce komunalnej;
5)    współpraca z Urzędem Gminy przy realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie;
6)    nadzór nad realizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
7)    współpraca z Urzędem Gminy przy realizacji ustawy o odpadach;
8)    dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy;
9)    kontrola dbałości o dobro Zakładu Gospodarki Komunalnej, chronienie i właściwe wykorzystanie jego mienia;
10)    nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz przepisów przeciw pożarowych;
11)    informowanie Wójta Gminy o stanie załatwianych spraw i ewentualnie napotykanych trudnościach;
12)    stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie i uczestnictwo w wybranych szkoleniach;
13)    zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań i budżetu;
14)    w zakresie wykonywanych zadań współdziałanie z Urzędem Gminy oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami;
15)    rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg  i wniosków obywateli;
16)    wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
17)    wykonywanie – na polecenie Wójta Gminy – innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania;
18)    realizowanie zadań z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym będącym w posiadaniu Zakładu;
19)    wykonywanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy oraz nadzór nad składaniem sprawozdań w tym zakresie;
20)    zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
21)    wykonywanie czynności z zakresu ochrony danych osobowych oraz dbałość o należyte zabezpieczenie dokumentów zawierających dane osobowe;
22)    wykonywanie czynności z zakresu ochrony informacji  niejawnych;
23)    realizowanie spraw z zakresu obrony cywilnej, zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
24)    kontrola egzekwowania należności pieniężnych;
25)    kontrola prowadzenia zbiorów przepisów prawnych dotyczących zakresu zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej;
26)    realizowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej a w szczególności udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej stosownych informacji pozostających w zakresie działania Zakładu;
27)    nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Zakładzie, opracowywanie stosownej dokumentacji w tym zakresie;
28)    wprowadzenie procedur w zakresie ochrony danych osobowych i nadzór nad ich przestrzeganiem, uwzględniając w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych;
29)    dokonywanie okresowej oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
30)    nadzór nad osobami odpracowującymi zasądzone kary oraz sporządzono sprawozdanie dla kuratora sądowego w Świeciu z odpracowanych kar przez skazanych wyrokiem Sądu Rejonowego;
31)    wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem zleconych przez Wójta Gminy oraz zadań i czynności zastrzeżonych
w przepisach szczegółowych.

§ 11.  1. Do kompetencji Zastępcy kierownika należy w szczególności:
1)    współpraca z Urzędem Gminy przy realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie oraz ustawy o odpadach;
2)    realizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:
a)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i hydroforni, w tym hydrantów,
b)    nadzór nad przepompowniami ścieków, punktami zlewnymi oraz siecią kanalizacyjną,
c)    podejmowanie działań organizatorskich w zakresie usuwania wszelkich awarii w zakresie funkcjonowania wodociągów i kanalizacji na terenie gminy;
3)    realizacja przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych  w zakresie należącym do właściwości gminy;
4)    współpraca z Głównym księgowym Zakładu w zakresie przygotowywania i ewidencji umów na dostarczanie wody, odbiór ścieków;
5)    współpraca z Głównym księgowym Zakładu w zakresie wystawiania faktur za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków;
6)    współdziałanie z Referatem Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy w celu realizacji inwestycji w gminie;
7)    współdziałanie z Gminną Spółką Wodną, Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostwem Powiatowym oraz gminą w zakresie melioracji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy;
8)    stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie i uczestnictwo w wybranych szkoleniach;
9)    zapewnienie sprawnej obsługi interesantów;
10)    weryfikacja umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pod kątem aktualności danych kontrahenta;
11)    wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez kierownika Zakładu.
2. Zastępca kierownika zastępuje kierownika w razie jego nieobecności lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków.

§ 12. Do kompetencji Głównego księgowego należy w szczególności:
1)    prowadzenie  pełnej dokumentacji księgowej jednostki rzetelnie i na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych i innych dokumentów powodujących skutki finansowe;
2)    sporządzanie deklaracji ZUS dla pracowników jednostki i terminowe dostarczanie ich do ZUS-u;
3)    rozliczanie PIT-ów i podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym oraz sporządzanie sprawozdań do GUS;
4)    sporządzania list płac i zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostki, w tym wypłat ZFŚS oraz prowadzenie kartotek wynagrodzeń i ewidencji czasu pracy pracowników;
5)    przygotowanie projektu budżetu jednostki;
6)    bieżące prowadzenie ewidencji majątku jednostki;
7)    dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków podległym pracownikom;
8)    opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości;
9)    podejmowanie decyzji w zakresie realizacji budżetu w przypadku nieobecności kierownika;
10)    sporządzanie sprawozdań budżetowych i ich analiza,
11)    sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki i ich analiza
12)    nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz sprawdzenie rozliczeń poinwentaryzacyjnych;
13)    prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Zakładu;
14)    sporządzanie umów z osobami fizycznymi i prawnymi na dostarczanie wody, odbiór ścieków;
15)    prowadzenie ewidencji umów i stanów wodomierzy – współpraca w tym zakresie z pracownikiem zajmującym się spisami liczników i inkasem ;
16)    wystawianie faktur za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i innych należności jednostki;
17)    windykacja należności z tytułu wpływów za wodę i ścieki, pozostałych należności jednostki;
18)    wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Kierownika.

§ 13.  Do kompetencji odczytywacza wodomierzy – inkasenta należy w szczególności:
1)    dokonywanie odczytów wodomierzy, prowadzenie bieżących rejestrów odczytów wodomierzy;
2)    dokonywanie odczytów wskazań licznika pobieranej wody i odprowadzanych ścieków;
3)    wydruk oraz doręczanie rachunków za pobór wody i dostarczanie ścieków;
4)    rozliczanie się ze służbami finansowymi Zakładu;
5)    przestrzeganie przepisów p. poż. i bhp zgodnie z instrukcjami oraz innych przepisów stanowiących przy eksploatacji podstawowych urządzeń;
6)    kontrola terminu legalizacji wodomierzy, plomb na wodomierzach oraz prawidłowego działania urządzeń wpływających na poprawne naliczania wodomierzy;
7)    wymiana wodomierzy uszkodzonych oraz wodomierzy, których skończył się okres legalizacji;
8)    przekazywanie do weryfikacji informacji na temat umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pod kątem aktualności danych kontrahenta;
9)    wykonywania zadań związanych z obsługą imprez i uroczystości gminnych;
10)    wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez kierownictwo Zakładu.

§ 14. Do kompetencji rzemieślnika/dyżurnego pogotowia wodno – kanalizacyjnego należy w szczególności:
1)    wykonywanie prawidłowej obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji wodociągowych i przepompowni ścieków na terenie gminy Bukowiec;
2)    utrzymywanie kontaktu z przełożonym w zakresie zauważonych odchyleń od normatywów pracy stacji i przepompowni;
3)    przestrzeganie przepisów p. poż. i bhp zgodnie z instrukcjami oraz innych przepisów stanowiących przy eksploatacji podstawowych urządzeń;
4)    zapewnienie ładu i porządku w obrębie stref bezpośrednich ujęć wodociągowych i przepompowni ścieków;
5)    uniemożliwienie przebywania osób trzecich na stacjach wodociągowych i przepompowniach ścieków w czasie pracy oraz należyte zabezpieczenie obiektu po godzinach pracy;
6)    prowadzenie ewidencji w zakresie produkcji wody, zużycia energii;
7)    prowadzenie ewidencji wozów asenizacyjnych korzystających z punktów zlewnych i podanie ilości zrzucanych ścieków  do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji;
8)    przestrzeganie technologicznych czynności w zakresie eksploatacji ujęć i sieci
wodociągowych oraz sieci i przepompowni ścieków;
9)    prowadzenie bieżących napraw urządzeń wod-kan oraz w budynkach, hydroforni i przepompowni ścieków oraz innych budynkach gminnych;
10)    wykonywanie prac specjalistycznym sprzętem służącym do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
11)    wykonywanie prac remontowych i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
12)    właściwe prowadzenie kart drogowych, uzyskiwanie poświadczeń wykonywanych prac, rozliczanie paliwa;
13)    dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego sprzętu;
14)    wykonywanie bieżących przeglądów sprzętu;
15)    przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych;
16)    wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Zakładu wynikających z aktualnych potrzeb;
17)    wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez kierownictwo Zakładu.

§ 15. Do kompetencji kierowcy – operatora maszyn specjalnych/dyżurnego pogotowia wodno-kanalizacyjnego należy w szczególności:
1)    prowadzenie kart drogowych, rozliczanie paliwa;
2)    dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego sprzętu;
3)    wykonywanie prac specjalistycznym sprzętem będącym w dyspozycji Zakładu, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
4)    wykonywanie bieżących przeglądów sprzętu;
5)    przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych;
6)    współpraca przy obsłudze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji wodociągowych i przepompowni ścieków na terenie gminy Bukowiec;
7)    zapewnienie ładu i porządku w obrębie stref bezpośrednich ujęć wodociągowych i przepompowni ścieków;
8)    uniemożliwienie przebywania osób trzecich na stacjach wodociągowych i przepompowniach ścieków w czasie pracy oraz należyte zabezpieczenie obiektu po godzinach pracy;
9)    współpraca przy przestrzeganiu technologicznych czynności w zakresie eksploatacji ujęć i sieci wodociągowych oraz sieci i przepompowni ścieków;
10)    prowadzenie bieżących napraw urządzeń wod-kan oraz w budynkach, hydroforni i przepompowni ścieków;
11)    wykonywanie prac specjalistycznym sprzętem służącym do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
12)    wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez kierownictwo Zakładu.

§ 16. Do kompetencji rzemieślnika specjalisty/kierowcy ciągnika należy w szczególności:
1)    wykonywanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach komunalnych;
2)    utrzymanie czystości wokół budynków komunalnych;
3)    wykonywanie prac porządkowych, porządkowanie rabatów, klombów, trawników, oczyszczanie studzienek ulicznych;
4)    współpraca z pracownikami Urzędu Gminy i robotnikami publicznymi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy;
5)    obsługa ciągnika stanowiącego mienie Zakładu;
6)    prowadzenie kart drogowych, rozliczanie paliwa;
7)    dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego sprzętu;
8)    wykonywanie drobnych napraw,
9)    wykonywanie bieżących przeglądów przed wyjazdem i po powrocie z trasy;
10)    przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych;
11)    właściwe zabezpieczenie powierzonego sprzętu i dbanie o jego stan;
12)     wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez kierownictwo Zakładu.

§ 16. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnym pracownikom ustala Kierownik Zakładu.

Rozdział IV
Tryb pracy Zakładu

§ 17. 1. Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku.
2. Czas pracy Zakładu wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
3. Szczegółowy czas pracy Zakładu ustala Kierownik.

§ 18. Obsługa interesantów odbywa się w czasie pracy Zakładu.

Rozdział V
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie spraw w Zakładzie

§ 19. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w Zakładzie zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w ustawach szczególnych.

§ 20. Pracownicy Zakładu zobowiązani są do załatwienia sprawy interesanta na jednym stanowisku pracy załatwiając wszelkie formalności z innymi stanowiskami celem ostatecznego rozpatrzenia wniesionej sprawy w terminach określonych w § 21.

§ 21. Pracownicy Zakładu są zobowiązani do niezwłocznego, sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa.

§ 22. Obowiązkiem pracownika Zakładu jest wychodzenie z inicjatywą oraz zapobieganie podejmowania nieprzemyślanych decyzji, mających negatywne konsekwencje.

§ 23. Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponosi Kierownik oraz pracownicy administracyjni, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

§ 24. 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli, określa Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz przepisy szczególne.
2. Sprawy wniesione przez obywateli są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.
3. Przyjmowane i wysyłane przez Zakład pisma zapoczątkowujące sprawę oznaczane są numerami rejestracyjnymi zgodnie z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt, poprzedzonymi symbolem literowym Zakładu (ZGK).

§ 25. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Kierownik Zakładu.

§ 26. Pracownicy Zakładu obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1)    udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy oraz wyjaśniania treści obowiązujących przepisów;
2)    rozstrzygania spraw – w miarę możliwości – niezwłocznie lub określenia terminu załatwienia sprawy;
3)    informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania
od wydanych rozstrzygnięć.

§ 27. Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej (w tym elektronicznej), ustnej i telefonicznej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie:
1)    ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
2)    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
3)    Regulamin Pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu;
4)    inne przepisy szczególne.

§ 29. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Regulamin_organizacyjny_ZGK

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>