Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukowcu

Informacja o wynikach naboru - zastępca kierownika ZGKskanowanie0001 skanowanie0002

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:26/ZGK/17
  • Wydział:Zakład Gospodarki Komunalnej
  • Miejsce pracyZakład Gospodarki Komunalnej
  • StanowiskoZastępca kierownika ZGK
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-11-03
  • Termin składania dokumentów2017-11-14
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zastępca kierownika ZGK”
  • Miejsce składania dokumentówZakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec – pok. nr 14 (parter)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, kierunek ochrona środowiska lub budownictwo;
   2) co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
   3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   4) niekaralność – kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   5) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
   6) znajomość przepisów:
   - ustawy o samorządzie gminnym,
   - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów wykonawczych,
   - ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisów wykonawczych,
   - statutu i regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z gospodarką komunalną, realizacją usług w zakresie wod-kan;
   2) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność;
   3) prawo jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) realizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:
   a) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i hydroforni, w tym hydrantów,
   b) nadzór nad przepompowniami ścieków, punktami zlewnymi oraz siecią kanalizacyjną,
   c) podejmowanie działań organizatorskich w zakresie usuwania wszelkich awarii w zakresie funkcjonowania wodociągów i kanalizacji na terenie gminy;
   3) realizacja przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych w zakresie należącym do właściwości gminy;
   4) współpraca z Głównym księgowym Zakładu w zakresie przygotowywania i ewidencji umów na dostarczanie wody, odbiór ścieków;
   5) współpraca z Głównym księgowym Zakładu w zakresie wystawiania faktur za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków;
   6) współdziałanie z Referatem Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy w celu realizacji inwestycji w gminie;
   7) współdziałanie z Gminną Spółką Wodną, Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostwem Powiatowym oraz gminą w zakresie melioracji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy;
   8) weryfikacja umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pod kątem aktualności danych kontrahenta.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian