Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu

Informacja o wynikach naboru-ZGKOgłoszenie_naboru-Kierownik_ZGK2 Ogłoszenie_naboru-Kierownik_ZGK1

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Bukowiec
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyZakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu
  • StanowiskoKierownik
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-05-15
  • Termin składania dokumentów2019-05-27
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs ZGK”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pok. nr 2 (sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie wyższe (preferowane o kierunku administracyjnym, ekonomicznym, technicznym lub z zakresu ochrony środowiska);
   2) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku objętym niniejszym postępowaniem, stosownie do przepisów ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
   3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   4) niekaralność – kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   5) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
   6) znajomość przepisów związanych z działalnością statutową Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) zdolności organizacyjne, kreatywność, operatywność, dyspozycyjność;
   2) predyspozycje do kierowania zespołem ludzi;
   3) prawo jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) nadzór nad przestrzeganiem statutu i regulaminu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej,
   2) nadzór nad sumiennym i starannym wykonywaniem pracy przez pracowników zatrudnionych w zakładzie, realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu,
   3) kontrola przestrzegania obowiązującego czasu pracy i efektywnego jego wykorzystania,
   4) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy,
   5) kontrola dbałości o dobro Zakładu Gospodarki Komunalnej , chronienie i właściwe wykorzystanie jego mienia,
   6) nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian