Kierowca-operator maszyn specjalnych, dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Zakład Gospodarki Komunalnej
Ogłasza nabór
na stanowisko pracy: Kierowca- operator maszyn specjalnych, dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Opis stanowiska:
Do kompetencji kierowcy- operatora maszyn specjalnych/dyżurnego pogotowia wodno-kanalizacyjnego należy w szczególności:
1) prowadzenie kart drogowych, rozliczanie paliwa;
2) dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego sprzętu;
3) wykonywanie prac specjalistycznym sprzętem będącym w dyspozycji Zakładu, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
4) wykonywanie bieżących przeglądów sprzętu;
5) przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych;
6) współpraca przy obsłudze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji wodociągowych i przepompowni ścieków na terenie gminy Bukowiec w tym także usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
7) zapewnienie ładu i porządku w obrębie stref bezpośrednich ujęć wodociągowych i przepompowni ścieków;
8) uniemożliwienie przebywania osób trzecich na stacjach wodociągowych i przepompowniach ścieków w czasie pracy oraz należyte zabezpieczenie obiektu po godzinach pracy;
9) współpraca przy przestrzeganiu technologicznych czynności w zakresie eksploatacji ujęć i sieci wodociągowych oraz sieci i przepompowni ścieków;
10) prowadzenie bieżących napraw urządzeń wod-kan oraz w budynkach, hydroforni i przepompowni ścieków;
11) wykonywanie prac specjalistycznym sprzętem służącym do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
12) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez kierownictwo Zakładu.

Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie podstawowe;
•    prawo jazdy kat. B, T;
•    dobry stan zdrowia.

Wymagania dodatkowe:
•    ukończony kurs na przewóz rzeczy;
•    ukończony kurs na koparko-ładowarkę;
•    prawo jazdy kategorii C.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny;
• curriculum vitae;
• dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły);
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, szkolenia i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy), uprawnienia.

Dokumenty aplikacyjne (List motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2016 poz. 902) i podpisem”

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata, oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Kierowca – operator maszyn specjalnych” w siedzibie ZGK w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec.
Dokumenty można składać do dnia 29 marca 2018 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu). Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do ZGK.

Z-ca Kierownika
Emilia Szczepańska

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1
  • Nazwa jednostki zlecającej:Zakład Gospodarki Komunalnej
  • Wydział:-
  • Miejsce pracyZakład Gospodarki Komunalnej
  • StanowiskoKierowca-operator maszyn specjalnych, dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego
  • Wymiar etatupełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-03-22
  • Termin składania dokumentów2018-03-29
  • Sposób składania dokumentówDokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata, oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Kierowca - operator maszyn specjalnych”
  • Miejsce składania dokumentówZGK w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• wykształcenie podstawowe;
   • prawo jazdy kat. B, T;
   • dobry stan zdrowia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• ukończony kurs na przewóz rzeczy;
   • ukończony kurs na koparko-ładowarkę;
   • prawo jazdy kategorii C.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) prowadzenie kart drogowych, rozliczanie paliwa;
   2) dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego sprzętu;
   3) wykonywanie prac specjalistycznym sprzętem będącym w dyspozycji Zakładu, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
   4) wykonywanie bieżących przeglądów sprzętu;
   5) przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych;
   6) współpraca przy obsłudze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stacji wodociągowych i przepompowni ścieków na terenie gminy Bukowiec w tym także usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
   7) zapewnienie ładu i porządku w obrębie stref bezpośrednich ujęć wodociągowych i przepompowni ścieków;
   8) uniemożliwienie przebywania osób trzecich na stacjach wodociągowych i przepompowniach ścieków w czasie pracy oraz należyte zabezpieczenie obiektu po godzinach pracy;
   9) współpraca przy przestrzeganiu technologicznych czynności w zakresie eksploatacji ujęć i sieci wodociągowych oraz sieci i przepompowni ścieków;
   10) prowadzenie bieżących napraw urządzeń wod-kan oraz w budynkach, hydroforni i przepompowni ścieków;
   11) wykonywanie prac specjalistycznym sprzętem służącym do obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
   12) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez kierownictwo Zakładu.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian