Statut

UCHWAŁA NR III/22/10 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Gospodarki Komunalnej”

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

 § 1. Nadać statut Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu „Zakład Gospodarki Komunalnej”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc statut Zakładu Gospodarki Komunalnej, stanowiący załącznik do uchwały nr VI/53/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załącznik do uchwały Nr III/22/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010 r.

Statut Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 § 1

Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej" zwany dalej "Zakładem".

§ 2

Siedzibą Zakładu jest miejscowość Bukowiec.

§ 3

Zakład obejmuje swoją działalnością terytorium gminy.

§ 4

Zakład działa w szczególności na podstawie następujących przepisów: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.), 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.), 5) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), 6) uchwały nr VI/53/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r. Rady Gminy Bukowiec w sprawie utworzenia zakładu budżetowego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 58, poz. 969), 7) niniejszego statutu.

Rozdział 2 Zakres działania

§ 5

Do działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, obejmujących w szczególności zadania w zakresie: 1) budowy, rozbudowy, modernizacji napraw i remontów budynków mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń infrastruktury budynkowej, 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 3) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 4) zieleni gminnej i zadrzewień, 5) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 6) budowa, rozbudowa, modernizacja, remont oraz eksploatacja i zarządzanie w zakresie dróg, ulic, placów, chodników, przepustów, mostów, urządzeń drogowych.

Rozdział 3 Organizacja Zakładu

§ 6
  1. Zakład posiada strukturę jednozakładową i nie ma wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. 2. Zakładem zarządza i kieruje  Kierownik Zakładu, którego zatrudnia i zwalnia  Wójt Gminy. 3. Kierownik Zakładu działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Bukowiec zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz, działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność, podejmuje zobowiązania w ramach planu finansowego i planu zadań rzeczowych Zakładu.
§ 7
  1. Kierownik Zakładu nawiązuje i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę. 2. Zasady organizacji wewnętrznej, podział czynności pomiędzy pracowników oraz odpowiedzialność pracowników określi regulamin organizacyjny  Zakładu opracowany przez Kierownika Zakładu. 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 4. Kierownik Zakładu określa kierunki kontroli wewnętrznej i podejmuje decyzje zależne od jej wyników. 5. Kierownik Zakładu ustala instrukcję obiegu dokumentów wewnętrznych oraz zapewnia sprawny ich obieg.
§ 8
  1. Kierownik Zakładu upoważniony jest do wykonywania czynności prawnych w imieniu zakładu w granicach udzielonego przez Wójta Gminy pełnomocnictwa. 2. Kierownik Zakładu w granicach udzielonego pełnomocnictwa może ustanawiać i odwoływać spośród pracowników zakładu pełnomocników w  formie pisemnej.

Rozdział 4 Działalność Finansowa Zakładu

§ 9 Zakład działa na podstawie planów: 1) rocznego planu finansowego, 2) rocznego planu zadań rzeczowych.

§ 10

  1. Zakład prowadzi działalność finansową  na podstawie rocznych planów finansowych obejmujących przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. 2. Źródłami przychodów Zakładu są uzyskane opłaty z realizacji zadań, o których mowa w § 5 i dotacje. 3. Rozchody Zakładu to koszty realizacji zadań, o których mowa w § 5 do wysokości uzyskanych przychodów. 4. Zakład wyposaża się w następujące środki obrotowe: 1) sprzęt i wyposażenie zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, 2) jednorazowa dotacja z budżetu gminy na  rozpoczęcie działalności zakładu, 3) dotacja do działalności statutowej. 5. W zakresie określonym w odrębnych przepisach, Zakład może otrzymać dotacje podmiotowe. 6. Zakład może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1) dotacje przedmiotową, 2) dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 7. Dotacje do zakładu nie mogą przekraczać 50 % jego wydatków, z wyłączeniem dotacji inwestycyjnych. 8. Zakład wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego różnicę między faktycznym a planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu).
§ 11

1.W planie finansowym zakładu wyodrębnia się w szczególności: 1) przychody własne, 2) dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 3) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczone od wynagrodzeń, 4) wydatki inwestycyjne. 2.W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu jednostki samorządu terytorialnego ani zwiększenia dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 3. Plan finansowy zakładu tworzy się na okres rozliczeniowy Zakładu, którym jest rok kalendarzowy. 4. Projekt planu finansowego na dany rok kalendarzowy przygotowuje Kierownik Zakładu w terminie do 30 września roku poprzedzającego. 5. Plan ten może ulec zmianie, w przypadku gdy Rada Gminy w uchwale zatwierdzającej budżet Gminy na rok kalendarzowy objęty planem - zmieni wysokość dotacji z budżetu gminnego dla Zakładu.

§ 12
  1. Roczny plan zadań rzeczowych Zakładu przygotowuje Kierownik Zakładu, a zatwierdza Wójt Gminy - w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy obejmujący ten plan. 2. Roczny plan zadań rzeczowych Zakładu będzie skorelowany i zgodny z rocznym planem finansowym Zakładu.
§ 13

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy w banku wskazanym przez Wójta Gminy.

§ 14

Zakład prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15

Ceny za świadczone przez Zakład usługi zatwierdza organ stanowiący gminy.

§ 16

Wójt Gminy na wniosek Kierownika Zakładu określa wysokość zobowiązań majątkowych, do których zaciągania uprawniony jest Kierownik Zakładu.

Rozdział 5 Mienie Zakładu

§ 17

  1. Mienie zakładu jest mieniem komunalnym. 2. Mienie komunalne zostaje przekazane w użytkowanie Zakładowi protokołem zdawczo - odbiorczym.

Rozdział 6 Nadzór

§ 18

1.Organem sprawującym nadzór nad działalnością Zakładu jest Wójt Gminy. 2. Wójt Gminy dokonuje okresowej oceny pracy Kierownika Zakładu. 3.W ramach sprawowanego nadzoru Wójt Gminy jest uprawniony do wstrzymania wykonania decyzji Kierownika oraz zobowiązania kierownika do jej zmiany lub uchylenia w szczególności z następujących przyczyn: 1) naruszenia przepisów prawa, 2) gdy swoją działalnością powoduje on, że zakład nie realizuje, bądź  realizuje nieprawidłowo swoje zadania i nie osiąga zadowalających wyników ekonomicznych.

Rozdział 7 Postanowienia końcowe

§ 19

1.Zmian w statucie dokonuje się w trybie obowiązującym dla ich uchwalenia. 2.W uzasadnionych przypadkach Kierownik Zakładu przedstawia Wójtowi propozycje zmian w statucie. 3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>