Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załącznik do uchwały Nr IV/34/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 24 stycznia 2019 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków § 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody jest zobowiązane: 1) dostarczać wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o jakości spełniającej wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294); 2) zapewnić ciągłość i niezawodność dostarczania wody z sieci pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym; 3) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3/dobę. § 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie odprowadzania ścieków jest zobowiązane: 1) przyjmować do sieci ścieki w ilości i składzie ustalonym w zawartej umowie z odbiorcą usług; 2) zapewnić ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do sieci; 3) dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1757).

Rozdział 2.

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług § 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z odbiorcą usług w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku. 2. Wniosek powinien zawierać: 1) imię, nazwisko (nazwę), adres zamieszkania lub siedzibę odbiorcy usług; 2) położenie nieruchomości; 3) rodzaj usługi (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków); 4) okres obowiązywania umowy. § 4. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony zgodnie ze złożonym wnioskiem. 2. Zmiany faktyczne i prawne skutkujące zmianą treści umowy odbiorca usług powinien zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. 3. Nie wymaga zmiany umowy zastosowanie przez Przedsiębiorstwo nowej taryfy lub grupy taryfowej.

Rozdział 3.

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach § 5. Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach oraz ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. § 6. 1. Odbiorca usług uiszcza należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie wystawianych faktur przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 2. W przypadku niemożności odczytania wskazań wodomierza lub urządzenia pomiarowego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia fakturę zaliczkowo, która zostaje skorygowana w następnym okresie rozliczeniowym. § 7. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe- na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Rozdział 4.

Warunki przyłączania do sieci § 8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci na podstawie złożonego wniosku, który powinien zawierać: 1) imię, nazwisko (nazwę), adres zamieszkania lub siedzibę odbiorcy usług; 2) parametry techniczne wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej; 3) przewidywaną ilość poboru wody i jej przeznaczenie; 4) przewidywaną ilość odprowadzanych ścieków i ich rodzaj; 5) położenie nieruchomości przyłączanej do sieci; 6) planowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków. § 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku, w których określa: 1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; 2) maksymalną ilość dostarczanej wody; 3) maksymalną ilość odprowadzanych ścieków i ich rodzaj; 4) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia ich wydania. 2. Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci następuje w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia.

Rozdział 5.

Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych § 10. Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych wyznaczają: 1) techniczne możliwości istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) lokalizacja nieruchomości; 3) konieczność zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. § 11. Możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest potwierdzana poprzez wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnienie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokumentacji technicznej w tym zakresie. § 12. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych: 1) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy od 32 mm do 90 mm; 2) w miejscu włączenia do sieci wmontować zawór odcinający zasuwę, obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować lub założyć płytę betonową; 3) przyłącza kanalizacyjne wykonać z rur PE lub PCV o średnicy od 53 mm do 250 mm; 4) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu przydomowe przepompownie ścieków, rozdrabniarki. 2. Przy projektowaniu przyłącza uwzględnić: 1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą; 2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem; 3) dojazd i dostęp do studni rewizyjnych na przyłączu kanalizacyjnym.

Rozdział 6.

Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza § 13. 1. Odbioru wykonanego przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku odbiorcy usług. 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanego przyłącza z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz z uzgodnioną dokumentacją techniczną. § 14. Z odbioru wykonanego przyłącza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza protokół zawierający: 1) datę odbioru przyłącza; 2) strony czynności; 3) przedmiot odbioru; 4) ustalenia; 5) podpisy stron.

Rozdział 7.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków § 15. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług o: 1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, 2) przewidywanym obniżeniu jakości wody, 3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków, - na swojej stronie internetowej oraz sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, wskazując przewidywany termin przywrócenia świadczenia usług. § 16. 1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług w przypadku wystąpienia awarii lub warunków stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska naturalnego. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje niezwłocznie odbiorców usług o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania na swojej stronie internetowej oraz sposób zwyczajowo przyjęty. § 17. W przypadku przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne zapewnienia odbiorcom usług zastępczy punkt poboru wody informując o jego lokalizacji na swojej stronie internetowej oraz sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 8.

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków § 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w siedzibie oraz na swojej stronie internetowej: 1) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 2) przepisy określające zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków; 3) taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. § 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania informacji odbiorcom usług dotyczących: 1) realizowanych usług; 2) treści umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków; 3) warunków przyłączenia do sieci; 4) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług. § 20. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczącej jakości świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz opłat za te usługi. 2. Reklamacja jest wnoszona w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 3. Reklamacja dotycząca jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być zgłoszona niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 4. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: 1) imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy usług; 2) przedmiot i okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji; 3) określenie roszczenia odbiorcy usług; 4) datę i podpis odbiorcy usług. 5. Przyjęcie reklamacji jest pisemnie potwierdzane oraz wpisywane do rejestru reklamacji. § 21. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego jednak nie dłużej niż do 20 dni. 2. O sposobie załatwienia reklamacji przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje Odbiorcę usług w formie pisemnej. 3. Odmowa uwzględnienia reklamacji w części lub w całości wymaga uzasadnienia.

Rozdział 9.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe § 22. Woda wykorzystywana do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. § 23. 1. Rozliczenie za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane jest na podstawie danych o ilości pobranej wody otrzymanych od jednostek straży pożarnej. 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera z Gminą Bukowiec umowę na pobór wody na cele przeciwpożarowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>