Ponowne wykorzystanie informacji

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona: 1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, 2) w inny sposób np. na tablicy ogłoszeń, 3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.  Warunki ponownego wykorzystana informacji publicznej 

Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez ZGK Bukowiec:

1)  zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „ Źródło: ZGK Bukowiec”,

2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji,

3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez ZGK Bukowiec danej informacji,

4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od ZGK Bukowiec, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012r. (Dz.U. poz.94) na adres ZGK Bukowiec  lub adres  e-mail: zgk@bukowiec.pl w przypadku:

1) gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba, że została udostępniona  w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,

2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wyłączenie odpowiedzialności 

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Kierownik ZGK Bukowiec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.

ZGK Bukowiec zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania:

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.

Kierownik ZGK Bukowiec może jednak nałożyć opłatę  za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób skazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, albo wniosek jest nietypowy.

Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.

Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak: a) liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych, b)  czas pracy poświęcony na przygotowanie danych, c)  koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne), d) koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

 Odmowa ponownego wykorzystania informacji 

Zgodnie z treścią art. 14 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, kierownik ZGK Bukowiec może odmówić zgody na ponowne wykorzystanie informacji publicznej w następujących przypadkach: a) kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa  w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona  danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw, b) kiedy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa  własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Kierownik ZGK Bukowiec może odmówić opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 Środki prawne

W sytuacji, gdy ZGK Bukowiec  przedstawi wnioskodawcy ofertę zawierającą: a) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, b) wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia  otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, kierownik ZGK Bukowiec,  w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji   publicznej lub o wysokości opłat.

Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie, które rozpoznaje się  w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>