Nabór na wolne stanowisko zastępcy kierownika w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukowcu

Informacja_o_wynikach_naboru_ZGK

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukowcu
ul. Dr Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec

1. Oczekiwane są oferty spełniające niżej wymienione wymagania:
1) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, kierunek ochrona środowiska lub budownictwo;
2) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
4) niekaralność – kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
6) znajomość przepisów:
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów wykonawczych,
– ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisów wykonawczych,
– statutu i regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z gospodarką komunalną, realizacją usług w zakresie wod-kan;
2) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność;
3) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku:
1) realizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i hydroforni, w tym hydrantów,
b) nadzór nad przepompowniami ścieków, punktami zlewnymi oraz siecią kanalizacyjną,
c) podejmowanie działań organizatorskich w zakresie usuwania wszelkich awarii w zakresie funkcjonowania wodociągów i kanalizacji na terenie gminy;
3) realizacja przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych w zakresie należącym do właściwości gminy;
4) współpraca z Głównym księgowym Zakładu w zakresie przygotowywania i ewidencji umów na dostarczanie wody, odbiór ścieków;
5) współpraca z Głównym księgowym Zakładu w zakresie wystawiania faktur za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków;
6) współdziałanie z Referatem Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy w celu realizacji inwestycji w gminie;
7) współdziałanie z Gminną Spółką Wodną, Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostwem Powiatowym oraz gminą w zakresie melioracji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy;
8) weryfikacja umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pod kątem aktualności danych kontrahenta.

4. Informacja o warunkach pracy:
– pełny etat (dni i godziny pracy zgodnie z regulaminem organizacyjnym, regulaminem pracy),
– stanowisko umiejscowione w strukturze organizacyjnej ZGK,
– stanowisko w budynku administracyjnym przy ul. Dr Ceynowy 14 w Bukowcu, wyposażone w komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz inne urządzenia biurowe.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGK, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

6. Oferty kandydatów powinny zawierać:
– list motywacyjny,
– życiorys (CV),
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
– kserokopie dyplomów, świadectw dokumentujące posiadane wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i umiejętności,
– oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji,
– kserokopia dowodu osobistego,
– na potwierdzenie posiadania nieposzlakowanej opinii kandydat składa kopie świadectw i opinii z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty w tym m.in. opinię z aktualnego miejsca pracy, organizacji do których należy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zastępca kierownika ZGK” w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godz. 9:00 na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec – pok. nr 14 (parter). Otwarcie kopert nastąpi po upłynięciu terminu na składanie ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu

/-/ Tadeusz Matuszczyk

  • Status ogłoszenia o naborze:Unieważnione
  • Numer ogłoszenia:ZARZĄDZENIE NR 24/ZGK/17
  • Wydział:Zakład Gospodarki Komunalnej
  • Miejsce pracyZakład Gospodarki Komunalnej
  • StanowiskoZastępca kierownika ZGK
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-08-21
  • Termin składania dokumentów2017-08-31
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Zastępca kierownika ZGK”
  • Miejsce składania dokumentówZakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec – pok. nr 14 (parter)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, kierunek ochrona środowiska lub budownictwo;
   2) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
   3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   4) niekaralność – kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   5) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
   6) znajomość przepisów:
   - ustawy o samorządzie gminnym,
   - ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisów wykonawczych,
   - ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisów wykonawczych,
   - statutu i regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z gospodarką komunalną, realizacją usług w zakresie wod-kan;
   2) samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność;
   3) prawo jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) realizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a w szczególności:
   a) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowej i hydroforni, w tym hydrantów,
   b) nadzór nad przepompowniami ścieków, punktami zlewnymi oraz siecią kanalizacyjną,
   c) podejmowanie działań organizatorskich w zakresie usuwania wszelkich awarii w zakresie funkcjonowania wodociągów i kanalizacji na terenie gminy;
   3) realizacja przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych w zakresie należącym do właściwości gminy;
   4) współpraca z Głównym księgowym Zakładu w zakresie przygotowywania i ewidencji umów na dostarczanie wody, odbiór ścieków;
   5) współpraca z Głównym księgowym Zakładu w zakresie wystawiania faktur za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków;
   6) współdziałanie z Referatem Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy w celu realizacji inwestycji w gminie;
   7) współdziałanie z Gminną Spółką Wodną, Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Starostwem Powiatowym oraz gminą w zakresie melioracji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie gminy;
   8) weryfikacja umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pod kątem aktualności danych kontrahenta.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian